Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw, wprowadza kolejne zmiany w zakresie funkcjonowania spółek handlowych. Ustawa zmieniająca wprowadza w art. 5 k.s.h. nowy § 5, zgodnie z którym Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

Obowiązkowa strona internetowa dla spółki

Spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne będą również zobowiązane do prowadzenia własnej strony internetowej. Oprócz zobowiązania do zamieszczania także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymaganych przez prawo lub ich statuty ogłoszeń pochodzących od spółki, nowelizacja nie określa innych informacji, które mają się tam znaleźć. Regulacja w tym zakresie wchodzi w życie już niedługo, bo 1 stycznia 2020 roku. Oznacza to, że od nowego roku każda spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna (bez względu na rozmiar i rodzaj prowadzonej działalności czy strukturę akcjonariatu) powinna posiadać stronę internetową. Wskazane spółki będą musiały najpóźniej 1 stycznia 2020 roku ujawnić adresy swoich stron internetowych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obowiązek ten dotyczy zarówno spółek już funkcjonujących.

Kara grzywny za niedopełnienie obowiązku informacyjnego

Zamieszczenie na stronie internetowej spółki informacji w sposób nieprawidłowy pociąga za sobą również konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków informacyjnych, tj. podmiotów uprawnionych do reprezentacji. Niedopełnienie ww. obowiązków może skutkować karą grzywny nałożoną przez sąd rejestrowy w wysokości 5 000 zł (por. art. 595 k.s.h.).

Obowiązek zgłoszenia adresu strony internetowej do rejestru

Wraz z nowelizacją kodeksu spółek handlowych zmianie uległ również art. 47 ustawy o KRS, zgodnie z którym spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne obowiązane są zgłosić adres strony internetowej do rejestru.